Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky portálu pracovnestaze.sk spoločnosti sela origin s r.o. pri poskytovaní služieb

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Služby poskytované Záujemcom o stáž, riešenie zadania, pracovnú ponuku a brigádu
 3. Ochrana Osobných údajov
 4. Služby poskytované Klientom
 5. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu
 6. Cena Služieb a platobné podmienky
 7. Zodpovednosť za škodu
 8. Reklamačný poriadok
 9. Spoločné a záverečné ustanovenia

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť sela origin, s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova  281/30  965 01  Žiar nad Hronom, IČO 47481641, IČ DPH: SK2023890957, zapísaná na Okr. súde Trnava, odd. Sro, vl.č.32877/T (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.pracovnestaze.sk (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb na Webovej stránke.

2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sela origin s.r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o stáž/ pracovnú ponuku, záujemcom o riešenie zadania sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného stážistu, zamestnanca.

Záujemca o stáž/prácu a zadanie je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si prax, skúsenosti, zručnosti a vhodnú pracovnú príležitosť.

Životopis je zhrnutie údajov o záujemcovi o stáž, riešenie zadania, pracovnú ponuku alebo brigádu.

Databáza životopisov prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou životopisy vytvorené a/alebo zverejnené záujemcami o stáž/pracovnú ponuku a/alebo záujemcami o riešenie zadania, 

Služby predstavujú produkty (stáž, zadanie, udalosti), ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o stáž/ pracovnú ponuku a/alebo záujemcom o riešenie zadania, predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.

Stáž a/alebo Pracovná ponuka je inzerát zverejnený klientom na webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného stážistu alebo zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke. Pre zverejnenie zadania obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Stáže a/alebo Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.

Služby poskytované Záujemcom o stáž/PRÁCU, riešenie zadania a UDALOSŤ

4. Záujemca o stáž a/ alebo riešenie zadania je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných záujemcom o prácu hľadá prax, zručnosti, skúsenosti a príležitosť na trhu práce. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o stáž a/alebo riešenie zadania sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri hľadaní praxe, zručností, skúseností a pracovnej príležitosti na trhu práce prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o stáž a/alebo riešenie zadania sa nevyžaduje ich registrácia na webovej stránke. Záujemca o stáž a/alebo riešenie zadania sa môže registrovať uvedením ľubovoľného prihlasovaciu e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o stáž a/alebo riešenie zadania môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

5. Medzi služby poskytované záujemcom o stáž a/alebo riešenie zadania patrí najmä možnosť prostredníctvom webovej stránky:

 1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú ponuku stáže, zadania (ďalej len Záujemca o stáž a zadanie). Záujemca o stáž a zadanie je oprávnený reagovať na Ponuku stáže a/alebo Ponuku zadania zverejnenú na Webovej stránke; táto služba je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na Webovej stránke.
 2. Vytvoriť si na Webovej stránke konto stážistu pre vyhľadávanie ponúk stáží, ponúk zadaní a ponúk udalostí, zverejnených na webovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných záujemcom o stáž a zadanie môže posielať formou newslettra zodpovedajúce ponuky stáží na ním uvedenú e-mailovú adresu. Záujemca o stáž a zadanie si môže Ponuky stáží a Ponuky zadaní, ako aj Ponuky udalostí pridávať medzi obľúbené do svojho konta stážistu. 
 3. Sprístupniť/poskytnúť životopis v databáze životopisov prevádzkovateľa a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním príležitosti stáže (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje záujemcu o stáž, ktorého sa predmetný Životopis týka.
 4. Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na pracovné ponuky zverejnené na webovej stránke.

Ochrana Osobných údajov

6. Prevádzkovateľ v rozsahu Služieb poskytovaných Záujemcom o stáž a zadanie eviduje Životopisy v Databáze životopisov Prevádzkovateľa uložené Záujemcami o stáž a zadanie, zároveň archivuje odpovede odoslané Záujemcami o stáž a zadanie (ďalej len „Reakcia") na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke. Prevádzkovateľ v rozsahu služieb poskytovaných svojim Klientom sprístupňuje/poskytuje Životopisy a Motivačné listy, ktorými Záujemci o stáž a zadanie reagovali na zverejnenú ponuku a umožní spracovať Reakcie na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.

7. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a Reakcie na ponuky stáže alebo zadaní zverejnené na Webovej stránke odoslané Záujemcami o stáž a zadanie obsahujú údaje, ktoré sa podľa 4§ zákona č. 122/2013 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov) považujú za osobné údaje.

8. Pred odoslaním reakcie a životopisu na webovej stránke na ponuku stáže alebo zadania Záujemca o stáž a zadanie vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

9. Životopisy uložené v Databáze životopisov Prevádzkovateľa a/alebo Reakcie na Pracovné ponuky stáže a zadania odoslané Záujemcami o stáž zahŕňajú:

 1. Minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón),
 2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 3. Určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem,
 4. Určenie lokality, v ktorej hľadá prácu,
 5. Požadovaný druh pracovného pomeru,
 6. Určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania).

10. Uvedenie ďalších údajov v Životopise a/alebo v Reakcii je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o stáž a zadanie; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o stáž a zadanie uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona o ochrane osobných údajov.

11. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o stáž a zadanie, Prevádzkovateľ a Klient Prevádzkovateľa nie sú oprávnení spracovať údaje Záujemcu o stáž a zadanie.

12. Pred odoslaním Reakcie na ponuku stáže a zadania zverejnené na Webovej stránke Záujemca o stáž a zadanie preukázateľným spôsobom poskytne svoj súhlas, aby v Reakcii uvedené údaje boli spracované Klientom Prevádzkovateľa zverejňujúcim konkrétnu stáž a/alebo zadanie a Prevádzkovateľom. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.

13. Prevádzkovateľ spracuje údaje uvedené v Reakciách Záujemcu o stáž a zadanie výlučne za účelom poskytnutia pomoci Záujemcom o stáž a zadanie pri vyhľadaní príležitosti stáže formou archivácie Reakcií odoslaných Záujemcom o stáž a zadanie na Ponuky stáží a zadaní zverejnené Klientmi.

14. Záujemca o stáž a zadanie môže kedykoľvek vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracované, prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ alebo Klient tieto údaje eviduje. Záujemca o stáž je oprávnený kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa alebo Klienta o likvidáciu údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ alebo Klient eviduje.

15. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa a/alebo Záujemcov o stáž a zadanie, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie/poskytnutie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.

16. V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov Záujemca o stáž a zadanie súhlasí s využívaním jeho elektronického kontaktu na účely priameho marketingu týkajúceho sa tovaru alebo služieb Prevádzkovateľa a jeho Klientov.

Služby poskytované Klientom

17. Zverejnenie Ponuky stáží a Ponuky zadaní. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Ponuku stáže, Ponuku zadania, Ponuku udalosti na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

 1. Klient sám zverejní Ponuku stáže a/alebo zadania a/alebo udalosti a určí jej obsah, pričom každá ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Ponuku stáže a/alebo zadania a/alebo udalosti tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
 3. Dobu zverejnenia ponuky stáže a/alebo zadania a/alebo udalosti určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Ponuky stáže a/alebo zadania a/alebo udalosti musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú ponuku stáže a/alebo zadania a/alebo udalosti:
  1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
  2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie stáže a zadania a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
  3. Prezentujúcu viaceré ponuky stáže, zadania alebo udalosti v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Ponuky stáže/ zadania / udalosti),
  4. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
  5. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
  6. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
  7. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
  8. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,
  9. Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť, príležitosť stáže prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.
  10. Ktorá je v prípade Ponuky stáže a Ponuky zadania zverejnená ako bezplatná Ponuka udalosti, za účelom hľadania si stážistu/ov alebo cielená na vypracovanie úlohy/zadania a nemá jasný charakter udalosti bez postranných úmyslov. 

18. Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránke bez vyzvania/ povolenia na zverejnenie.

19. Zverejnenie reklamných bannerov.

20. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.

21. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie ponúk stáží/ práce, zadaní, udalostí  o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).

22. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka alebo dohody s Prevádzkovateľom.

Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

23. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb (okrem pridávania Ponuky udalosti) sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

24. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

25. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v ponuke stáži, zadania, udalosť, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.

26. Objednávka musí obsahovať minimálne:

 1. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
 2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,
 3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,
 4. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),
 5. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.

27. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.

28. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

29. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

 1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
 2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
  1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami 17.4 a nasl. VOP,
  2. využívanie údajov o Záujemcoch o stáž a zadanie Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného stážistu a zamestnanca,
  3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

30. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

31. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Cena Služieb a platobné podmienky

32. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.

33. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.

34. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

35. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.

36. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

37. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Zodpovednosť za škodu

38. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich úplnú gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.

39. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.

40. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

41. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

42. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o stáž a zadanie nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

43. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

44. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

45. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

46. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

47. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

48. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient chybu zistil alebo mohol zistiť.

49. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne, telefonicky na číslo: +421 949 494 121, alebo e-mailom na adresu: reklamacie@pracovnestaze.sk, pričom reklamácia musí byť doručená prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Spoločné a záverečné ustanovenia

50. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

51. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

52. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

53. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2016