☆ Zmluva pre stážistu

Podľa zákonov Slovenskej republiky neexistuje ani v zákonníku práce a ani v občianskom zákonníku zmluva alebo dohoda o stáži. Preto sme sa rozhodli vytvoriť potvrdenie naším portálom, ktoré si stážista môže stiahnuť priamo z našej stránky prelink a môže si ho dať po výkone stáže potvrdiť danou spoločnosťou. Aby bol vzťah stážistu a spoločnosti podľa Slovenských zákonov, tak na platené aj neplatené stáže môžete využiť niektoré z týchto zmlúv, rovno si ich stiahnuť a vyplniť.

K akejkoľvek zákonom uznanej zmluve alebo dohode z nižšie uvedených, si ako stážista môžeš stiahnuť dokument Potvrdenie o stáži priamo od nás, ktoré ti tvoj zamestnávateľ potvrdí a ty sa ním môžeš preukázať v ďalšej práci a priložiť si ho k životopisu.

 

Prejsť na potvrdenie o stáži

 

A k potvrdeniu je tu pár zmlúv pre spoločnosti ponúkajúce platenú stáž alebo prax:

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Dohoda, ktorú môže písomne uzatvoriť stážista, len ak je študentom strednej školy alebo študent vysokej školy denného štúdia a nedovŕšil ešte 26 rokov. Ak stážista dovŕši 26 rokov, tak stáž môže vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom 26 rokov dovŕšil. Rozsah práce na takýto typ dohody je maximálne 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu stáže a uzavretia tejto dohody). Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, najviac na 12 mesiacov. K dohode musí žiak alebo študent doniesť potvrdenie o návšteve školy denného štúdia. Dohoda musí obsahovať nasledovné: uvedenú dohodnutú stáž, odmenu za vykonanú stáž, rozsah pracovného času a obdobie uzavretia dohody. Jednu podpísanú dohodu dostane stážista a druhú zamestnávateľ.

Uzatvorenie takejto dohody je vhodné pre študentov mladších ako 26 rokov.

 

Stiahnite si vzor dohody

 

Dohoda o vykonaní práce

Akákoľvek fyzická osoba môže so svojim zamestnávateľom uzatvoriť písomnú dohodu o vykonaní práce, ktorej rozsah nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Rovnako ako dohoda o pracovnej činnosti aj táto sa uzatvára na dobu určitú a to maximalne na 12 mesiacov. Dohoda musí obsahovať nasledovné: pracovnú úlohu stážistu, dohodnutá odmena za vykonanie úlohy, predpokladaný rozsah práce a obdobie, za ktoré má byť úloha vykonaná. Jednu podpísanú dohodu dostane stážista a druhú zamestnávateľ.

Uzatvorenie takejto dohody je vhodné, ak stážista nie je študent a stáž nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku. Výhodou je, že pri tejto dohode nie je limitované, koľko hodín týždenne alebo mesačne musí alebo môže stážista odpracovať.

 

Stiahnite si vzor dohody

 

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda uzatvorená písomne na krátkodobú pracovnú stáž, ktorej rozsah nemôže prekročiť podľa zákona viac ako 10 hodín týždenne. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to maximálne na 12 mesiacov. Dohoda musí obsahovať nasledovné: uvedenú dohodnutú prácu, dohodnutú odmenu za vykonanú prácu, rozsah pracovného času stážistu a obdobie, na ktoré sa dohoda uzatvára. Podpísanú dohodu obidvoma stranami dostáva aj stážista aj zamestnávateľ.

Uzatvorenie takejto dohody je vhodné, ak stážista nie je študent a stáž bude vykonávať príležitostne a maximálne počas obdobia jedného roka. Teda maximálne 40 hodín mesačne.

 

Stiahnite si vzor dohody

 

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva vzniká medzi zamestnancom a zamestnávateľom na základe Zákonníka práce na Slovensku. Náležitosti, ktoré pracovná zmluva musí obsahovať sú nasledovné: druh práce, jej popis, miesto výkonu práce, mzdové – platové podmienky, nástupný deň do práce, pracovný čas zamestnanca, určenie doby ne/určitej a možnosť ukončenia pracovnoprávneho vzťahu. Podpísanú zmluvu obidvoma zmluvnými stranami dostáva aj zamestnanec aj zamestnávateľ.

Uzatvorenie pracovnej zmluvy je vhodné, ak stážista nie je študent a stáž bude vykonávať dlhodobo s možnosťou preklopenia priamo do pracovného pomeru na dobu ne/určitú.

 

Stiahnite si vzor pracovnej zmluvy

 Kategória Vzory dokumentov